Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto souhlas společnosti iGEAR s.r.o., se sídlem Bulharská 1459, 530 03 Pardubice, IČ: 04334931, e-mail: igear@igear.cz, (dále jen „společnost“ či „správce“), aby zpracovávala tyto mé osobní údaje:

- osobní jméno a příjmení
- rodné číslo
- e-mail
- telefonní číslo
- adresa trvalého bydliště
- číslo účtu


Souhlasím se zpracováním výše uvedených osobních údajů pro:
1. marketingové účely správce, tj. zejména nabízení výrobků a služeb (ať již vlastních či cizích), zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách, magazínu společnosti a jiných aktivitách, kontaktování zákazníka za účelem průzkumu trhu, spokojenosti zákazníků a za účelem marketingových výzkumů, kdy je zákazník kontaktován elektronickou poštou či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, ať již jsou tyto marketingové účely realizovány jak správcem, nebo dalšími subjekty, které správce realizací těchto marketingových subjektů pověří;
2. účely přímého oslovení konkrétních zákazníků vlastnících určitý typ vozidla s nabídkami;
3. účely pořádání, organizování a vyhodnocení různých typů soutěží, anket a jiných akcí pořádaných správcem nebo dalšími subjekty, které správce pořádáním, organizováním či vyhodnocením různých typů soutěží pověří.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem manuálně či automaticky prostřednictvím zaměstnanců správce, či může být prováděno zpracovateli.

Souhlasím s tím, aby správce mé osobní údaje: osobní jméno a příjmení, e-mail a telefonní číslo, předával těmto subjektům: společnosti AUTO IN s.r.o., IČ 25298828, se sídlem Poděbradská 292, Trnová, 530 09 Pardubice, společnosti Friends Agency s.r.o., IČ 045 42 258, se sídlem Poděbradská 292, Trnová, 530 09 Pardubice a dalším osobám, které jsou vůči správci osobami ovládanými stejnou ovládající osobou jako správce ve smyslu zák. č. 90/2012 Sb., zák. o obchodních korporacích, nebo které jsou správcem ovládané (dále jen „propojené osoby“), a aby tyto osoby je používaly k účelům uvedeným výše.

Souhlasím s tím, aby výše uvedené údaje byly správcem zpracovávány po dobu od udělení tohoto souhlasu do uplynutí 5 let od ukončení posledního smluvního nebo jiného právního vztahu mezi ním a správcem; pokud smluvní vztah neexistuje, či nevznikne, tak po dobu pěti let od udělení tohoto souhlasu. Beru na vědomí, že mám právo souhlas vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailové zprávy nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti uvedené výše.

Ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, dále souhlasím, aby správce, subjekt, kterému jsou osobní údaje předávány, nebo jím pověřená osoba, využívali podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky, které se týkají jak výrobků a služeb správce, tak cizích.

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES má subjekt údajů právo na informace a přístup k osobním údajům, právo na opravu a výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování v souladu s výše specifikovaným nařízením, které je oprávněn u správce uplatnit, případně obrátit se na dozorový orgán, a to Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze (Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 Holešovice).